خانه > اخبار > نمایشگاه

حد سایش لنت ترمز چقدر است؟

2022-06-25

لنت ترمزحد سایش 1.2 میلی متر است، اما در عمل، سازندگان نیاز به تعویض لنت ترمز دارند تا حد تعمیر و نگهداری بیشتر از این مقدار داشته باشند. دو الزام اصلی وجود دارد.لنت ترمزپارامترهای فنی در کتابچه راهنمای خودرو، یکی استاندارد ضخامت لنت ترمز، یکی محدودیت تعمیر و نگهداری، مارک های مختلف الزامات مختلفی برای این دو پارامتر دارند. به عنوان مثال، هوندا سیویک نیاز به یکلنت ترمزضخامت 9.5-10.5mm و حد سرویس 1.6mm. معمولاً مسافت پیموده شده جایگزینی لنت ترمز چرخ جلو 30000-50000 کیلومتر است، آستر ترمز چرخ عقب می تواند تا 12000-150000 کیلومتر باشد. اگر ترمز نرم باشد و عملکرد ترمز در فرآیند استفاده کاهش یابد، سایش لنت ترمز را می توان به موقع تشخیص داد و جایگزین کرد.
Brake lining